Zmluvy

Zmluvy 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Darovacia zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Dodatok č. 1 AČ
pdf Zmluva o vytvorení webstrávnky
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo Kovler, s.r.o.
Zmluvy rok 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dohoda č. 15/32/010/249 - aktivačná činnosť § 10
pdf Dohoda č. 15/32/012/101 - aktivačná činnosť § 12
pdf Kúpna zmluva r.d. súp.č. 54
pdf Zmluva o vedení majetkového účtu a o poskytovaní služieb člena centrálneho depozitára
pdf Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o vývoze triedeného odpadu
pdf Dohoda č. 06/§52a/2016/NP o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny
pdf Zmluva o poskytnutí FP z Nadácie SPP
pdf Zmluva Envi - Pak
pdf Zmluva číslo 92574444 StVPS
pdf Číslo zmluvy 516010243 StVPS
pdf Dohoda AČ č. 06/§52/2016/NP
pdf Nájomná zmluva
pdf Dohoda č. 031/2016/§54- ŠnZ
pdf Nájomná zmluva
pdf Darovacia zmluva
pdf Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo č. 03/2016 - Stavoúnia a.s.
pdf Zmluva - Environmentálny fond
pdf Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej 31.12.2015
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
pdf Dohoda č. 41/§52/2016/ŠR
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny
pdf Zmluva o uverejnení inzercie
pdf Zmluva na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní
pdf Zmluva o dielo
Zmluvy rok 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Dohoda č. 004 na vykonávanie aktivačnej činnosti
pdf Dohoda č. 11 na vykonávanie aktivačnej činnosti
pdf Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
pdf Úrazové poistenie
pdf Úrazové poistenie
pdf Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
pdf Zmluva - Komunitné centrum
pdf Zmluva o poskytnutí služieb
pdf Poistná zmluva
pdf Zmluva o spoločnom financovaní projektu "Peredchádzanie vzniku bioodpadu na území Mikroregiónu - združenia obcí strehovskej doliny
pdf Mandátna zmluva
pdf Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 004/§52a/2015 na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby
pdf Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2014
pdf Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR
pdf Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 4001/15/047-BZ-01
pdf Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ číslo 4001/15/047
pdf Návrh poistenej zmluvy pre poistenie majetku
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s.
pdf Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - Orange a.s.
pdf Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko a.s.
pdf Dohoda číslo 039/§52/2015
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko a.s.
pdf Zmluva o dielo - dodatok č. 1
pdf Kúpna zmluva Mivasoft - výpočtová technika
pdf Kúpna zmluva Mivasoft - biela technika
pdf Kúpna zmluva na interiérové vybavenie
pdf Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy miestnej knižnice
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
pdf Kúpna zmluva
pdf Dodatok č 2 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva o dielo č. 03/2014 - aktualizácia
pdf Úrazové poistenie
pdf Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
pdf Zmluva o propojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
pdf Zmluva o vinkulácii vkladu č. 4001/15/047-ZZ-01
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere
Zmluvy rok 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zmluva o vývoze, zhodnotení a zneškodnení odpadov
doc Stredoslovenská energetika - dohoda o platbách
doc Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
doc Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
doc Dododa o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce
doc Dohoda číslo 035/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti
doc Zmluva o poskytnutí služieb
doc Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
doc Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
doc Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
doc Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonáívania menších obecných služieb
doc Dodatok č. 2 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce
tif Zmluva č. 640-11-2716/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
tif Dohoda o elektronickom doručovaní
tif Nájomná zmluva
tif Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
tif Zmluva č. 92562314 o dodávke vody z verejného vodovodu
tif Zmluva o poskytovaní verejných služieb
tif Dodatok č. 4 k zmluve č. SMIO-5/2007
tif Darovacia zmluva
tif Zmluva o vykonaní auditu
tif Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
tif Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
tif Zmluva o dielo
tif Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
tif Dohoda č. 2 uzatvorená pod+a § 10 ods. 3 ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
mdi Dohoda číslo 048/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti
mdi Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
tif Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3 písm b) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zmení
mdi SOZA- hromadná licenčná zmluva
tif Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného Obecného úradu v Bušinciach zo dňa 1.2.2003
Zmluvy rok 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Dohody SEE
doc Dodhoda č. 049/§51/2013/NP - vykonávanie absolventskej praxe
doc Rámcová kúpna zmluva
doc Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Municipality/24/2013
doc Nájomná zmluva
doc Mandátna zmluva
doc Darovacia zmluva
doc Príloha č. 8 k Zmluve o dodávke vody č. 506200132
doc Zmluva o dodávke elektriny
doc Dodatok č. 1-VK/2013 k zmluve č. 19/2007 o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností
doc Zmluva o poskytovaní verejných služieb
doc Poistná zmluva - úrazové poistenie AČ
doc Sprostredkovateľská zmluva
doc Zmluva o dielo (projektové práce)
doc Dohoda číslo 030/§52/2013/ŠR
doc Dodatok k dohode č. 030/§52/2013/ŠR
doc Zmluva o vykonaní auditu
doc Kúpna zmluva
doc Mandátna zmluva č. 2013042101
pdf Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2013042101
doc Zmluva o dielo č. 03/2013
doc Zmluva o pripojení
doc Dodatok č. 2 k dohode č 030/§52/2013/ŠR
doc Zmluva o dielo
doc Zmluva o dielo 1/2013
doc Príloha č. 9 k obchodnej zmluve č. 506200132
doc Nájomná zmluva
Zmluvy rok 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Nájomná Zmluva
doc Zmluva č. 213231
doc Príloha č. 7 k obchodnej zmluve č. 506200132
doc Dohoda o zrušení prílohy č. 4 - o dodávke vody a verejného vodovodu
doc Dohoda o zrušení prílohy č. 5 o dodávke vody a verejného vodovodu
doc Dohoda č. 038/§52/2012/NP V-2
doc Dohoda č. 153/§51/2012
doc Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiaka
doc Zmluva - databanka firiem s.r.o.
doc Zmluva o dielo
doc Zmluva o vykonaní auditu
doc Zmluva o nájme
doc Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiaka
doc Dohoda o zabezpečení vyučovania formou odbornej prípravy
doc Zmluva o kultúrno hudobnej produkcii
doc Poistná zmluva Kooperativa
doc Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku
doc Zmluva o prenajme reklamnej plochy
doc Zmluva o bežnom účte na dotácie
pdf Zmluva o šírení reklamy
pdf Príkazná zmluva
doc Zmluva o nájme NP ev. č. 151/2012
doc Dohoda o zabezpečení povinnej práce
doc Kúpna zmluva
pdf Zmluva o poskytnutí fin. daru
doc Poistenie Kooperativa
doc Marius Pedersen dodatok k zmluve
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Dodatok č. 1 ku mandátnej zmluve č. 0110/2009
doc Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
doc Dohoda číslo 050/§51/2011
doc Dodatok číslo 2 ku mandátnej zmluve č. 0110/2009 uzatvorenej dňa 09.11.2009
doc Poistná zmluva č. 2211846 - Úrazové poistenie
doc Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - programu Kultúrne poukazy 2011
doc Dohoda č. 050/§52/2011/NP V-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec ...
doc Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Veľké Zlievce - Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
doc Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného Obecného úradu v Bušinciach
doc Dohoda číslo 143/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
pdf Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve - Slovenský odborový zväz verejnej správy, odborová organizácia Sloves pri Obecnom úrade v Bušinciach
doc Dodatok č. 1 k Dohode č. 496/§51/2010 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ....
doc Dodatok č. 1 k Dohode č. 050/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
doc Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A2837042
doc Príloha č. 1 Dodatku k zmluve Bonusy ponuky "Výmeny 2011"
doc Kúpna zmluva
doc Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010
pdf Zmluva o spolupráci
doc Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí služieb ... - externý manažment
doc Úrazové poistenie žiakov
pdf Zmluva o pôžičke
doc Poistná zmluva
doc Zmluva o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby z intervenčných zásob
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 4001/11/078 -BZ-01
doc Zmluva o splátkovom úvere č. 4001/11/078
doc Zmluva o distribúcii potravín pre odkázané osoby
Apríl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
meniny má: Jarmila

Anketa:


Počasie na Slovensku